Rotary Saltsjöbaden
Terese Kalinski, Säkerhet inom Nacka Kommun.

Lars hälsar dagens föredragshållare Terese Kalinski säkerhetschef på Nacka kommun sedan 2,5 år välkommen. Terese är i grunden kemiingenjör och har jobbat med säkerhetsfrågor från 2004 inom olika företag. Tex inom kollektivtrafiken, tillverkningsindustrin o byggbranschen. De är i dag 2 personer som jobbar med detta på Nacka kommun men förstärks med ytterliggare en 1 juni.

Det är samarbete mellan Stockholms 29 kommuner SSR och med Södertörns 10 kommuner för att samordna mycket.
Terese går igenom vad de huvudsakligen jobbar med.

Övergripande målsättning:
Säkerhet och trygghet för dem som bor, verkar och vistas i Nacka.
Att bygga upp en robusthet i verksamheten och säkra kommunens funktionalitet även under påfrestningar.
Bidra till att upprätthålla ett öppet samhälle genom att skydda grundläggande värden; demokrati, rättssäkerhet, personlig integritet samt mänskliga fri och rättigheter.

Krisberedskap;
Risk och sårbarhetsanalyser.
Kartläggning av kommunens samhällsviktiga funktioner
Kris och kontinuitetsplaner
Vad behövs för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner?
Geografiskt områdesansvar
Samordning av övriga aktörer i händelse av kris
Informationsansvar

Totalförsvar
Militärt försvar o civilförsvar
Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka; Statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.
Återuppbyggnad av civilförsvaret handlar om att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna för att kunna upprätthålla en nödvändig försörjning.

Skydd mot olyckor;
Södertörns brandförsvarsförbund
Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö avseende brand och andra olyckor.
Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser.
Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar.
Vi ska främja en hållbar utveckling

Trygghet och brottsförebyggande arbete;
Nacka Brå
Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.
Lokala trygg-och säkergrupper i respektive kommundel bestående av representanter från näringsliv, fastighetsbolag, kommunala verksamhet, räddningstjänst, polis och ideella organisationer med mandat över ekonomi och personal.
Kommunens polarverksamhet bestående av ungdomspolare och ungdomssamordnare.
Inriktat arbete med ungdomar i riskzon
Trygghetsvärdskap i samarbete med fastighetsägare
Kommunen bedriver även ett strukturerat arbete kring att ta in den brottsförebyggande aspekten i stadsbyggnadsprocessen.

Demokrati och rättssäkerhet
Otillåten påverkan utgör ett hot mot de grundläggande värden som organisationen och samhället vilar; demokrati, rättssäkerhet, personlig integritet samt mänskliga fri-och rättigheter, det är därför viktigt att förebygga och motverka detta.

Informationssäkerhet
Nacka kommuns informationssäkerhetsstrategi tydliggör kommunen prioriteringar och strategiska vägval för att uppnå en hög säkerhet för den information kommunen hanterar i sin verksamhet.
Informationen ska vara lättillgänglig men samtidigt skyddad!
Vi får tillfälle till frågor;
Frågan om den nya vägen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden tas upp att det är omöjligt att ta sin in /ut om det uppstår en olycka som blockerar vägen.
Detta är inget Terese varit involverad i utan hänvisar till trafikavdelningen.

Hur fungerar samarbetet på nationell nivå?
MSB-Länsstyrelsen-SSR  , SSR-Länsstyrelsen- MSB. Terese tycker att detta samarbete fungerar bra. SSR har möte varje vecka.

Lars tackar Terese för ett bra föredrag.