Jacob Granit föreläser om ” Hur mår haven och hur förvaltar vi dem?”

Jacob tillbringar alla somrar på Korpo i Åbolandsskärgård. Där väcktes hans intresse för Östersjöns miljö bl a kunde han notera övergödningens effekter redan på 80 talet.

Hav och vattenmyndighetens uppgift är att genomföra en sammanhållen havs och vattenpolitik. Myndigheten bildades 2011. De är ca 300 personer som jobbar där och huvudkontoret är i Göteborg.
De arbetar med bevarande, restaurerande o hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurser.
De har kontor för fiskkontroll i Göteborg, Simrishamn och Karlskrona.

Miljöstatus i Östersjön
Geografisk variation, kumulativ påverka:
Näringsämnen
Farliga ämnen
Invasiva arter
Fisketryck

Östersjön, östra beståndet av torsk:
Det enskilt viktigaste beståndet historiskt ekonomiskt för svenskt fiske
2019 Totalt stopp- men sedan 2010-tal ” slipstorsk”

Unikt bestånd; anpassat till rådande miljö med låg salthalt.
Lite torsk  pga bottendöd, parasiter o för sött vatten o fisktrycket. Därför kvoter.
Socioekonomisk dramatik med uppbyggda hamnar osv…
Klimatförändringar 2-4 grader varmare 2050.

Vad gör vi uppströms?
Vattenkraftverk.
Bygger fiskvandringsvägar för att fiskarna ska kunna fiskvandra förbi uppdämningarna. Om 20 år ska man ha återskapat vattenmiljön.
Övergödning: åtgärder från källa till hav.

Vad gör vi nedströms?
Varje östersjöland har en plan för vad som ska göras o den uppdateras vart 6.e år.
Tex  Vrak ca  17000 varav 300 bedöms som miljöfarliga och 30  med akut miljöfara.

Östersjöfrågan löser vi tillsammans med våra grannländer.

Nytt projekt;
Stockholms skärgård
Åbo skärgård
Åboland skärgård
Detta är ett helt unikt område.

Fiskets framtid!
Fisket har vi demokratiskt bestämt att vi vill ha internationellt.
Nationellt nära bestämmer vi vad vi ska fiska.

Ett mycket intressant och givande föredrag som mycket väl hade kunnat vara dubbla tiden.
Lars tackar oss alla för visat intresse och uppmanar alla att försöka ta med sig gäster till våra veckomöten som sedan eventuellt kan bli nya medlemmar.

Vid pennan / Anki Larsson